Mon Meaning In Marathi

सोप्या उदाहरणे आणि व्याख्यांसह Mon चा खरा अर्थ जाणून घ्या.

1686

सोम

एकत्रित रूप

Mon

combining form

व्याख्या

Definitions

1. स्वराच्या आधी मोनोअब्रीव्हिएट केलेले पर्यायी शब्दलेखन (मोनामाइन प्रमाणे).

1. variant spelling of mono- shortened before a vowel (as in monamine ).

Examples

1. $MON, $KO द बिग प्र: कॅफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्सबद्दल काय?

1. $MON, $KO The Big Q: What about Caffeinated Energy Drinks?

1

2. ruth 2:7 ती म्हणाली, 'कृपया मला कापणीनंतर शेवग्यांमध्ये गोळा करू द्या.'

2. ruth 2:7 she said,'please let me glean and gather among the sheaves after the reapers.'.

1

3. "'मग मी आणि माझा सोबती शपथ घेतो की तुमच्याकडे खजिन्याचा एक चतुर्थांश भाग असेल जो आपल्या चौघांमध्ये समान रीतीने विभागला जाईल.'

3. " 'Then my comrade and I will swear that you shall have a quarter of the treasure which shall be equally divided among the four of us.'

1

4. mons saase.

4. mons s aase.

5. सोम बुध शुक्र

5. mon wed fri.

6. माझी पत्रे

6. lettres de mon.

7. ते सोमवार/बुधवार शोधत आहेत.

7. busan mon/ wed.

8. Cabourg माझे प्रेम.

8. cabourg mon amour.

9. चाचणी, बोर्डवर सोम.

9. test, on-board mon.

10. मूर्ख माझे आणि वडील.

10. stupid mon and dad.

11. मॉन्सची लढाई.

11. the battle of mons.

12. माझ्या सर्वांसाठी धन्यवाद.

12. thanks for everything, mon.

13. दर आठवड्याला धडे (सोमवार ते शुक्रवार).

13. classes per week(mon- fri).

14. माझे luk त्यासाठी ओळखले जात होते.

14. ma mon luk was known for it.

15. हे तुला मदत करेल, माझ्या प्रिय.

15. this will help you, mon amour.

16. माझ्या, या कुकीजसह सहजतेने घ्या, ठीक आहे?

16. mon, easy on those cookies, okay?

17. तुला हरकत नाही, माझ्या प्रिये?

17. you don't mind, do you, mon cheri?

18. मला भूक लागली आहे असे वाटते का, सोम अमी?'

18. Do you think I look hungry, mon ami?'

19. माझ्या, अं, या कुकीज सह सहजतेने घ्या, ठीक आहे?

19. mon, uh, easy on those cookies, okay?

20. माझे, अह, या कुकीजसह सोपे घ्या, ठीक आहे?

20. mon, um, easy on those cookies, okay?

mon

Mon meaning in Marathi - This is the great dictionary to understand the actual meaning of the Mon . You will also find multiple languages which are commonly used in India. Know meaning of word Mon in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2023 GoMeaning. All rights reserved.