Mukhtar Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Mukhtar નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

1492

મુખ્તાર

સંજ્ઞા

Mukhtar

noun

વ્યાખ્યાઓ

Definitions

1. (તુર્કી અને કેટલાક આરબ દેશોમાં) શહેર અથવા ગામની સ્થાનિક સરકારના વડા.

1. (in Turkey and some Arab countries) the head of local government of a town or village.

Examples

1. મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી.

1. mukhtar abbas naqvi.

2. મુખ્તાર અહમદ અંસારી.

2. mukhtar ahmed ansari.

3. શ્રી મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી.

3. shri mukhtar abbas naqvi.

4. ટેકનિશિયન સૈયદ મુખ્તાર અલી.

4. syed mukhtar ali technician.

5. તેમાંથી એક ઉમર મુખ્તાર હતો.

5. one of them was umar mukhtar.

6. દરેક મુખ્તાર માઈ માટે આવા ડઝનેક આત્મહત્યા છે.

6. For every Mukhtar Mai there are dozens of such suicides.

7. 1912માં તુર્કીમાં મુખ્તાર અહમદ અંસારી, જેમણે બાલ્કન યુદ્ધ દરમિયાન તબીબી સહાય પૂરી પાડવાનું કામ હાથ ધર્યું હતું.

7. mukhtar ahmed ansari to turkey in 1912 which he undertook to render medical assistance during the balkan war.

8. કેટલાકે તેને 'એપિક સ્કેલ પર છેતરપિંડી' તરીકે વર્ણવ્યું છે અને હવે મુખ્તાર અબલ્યાઝોવની 'સંપૂર્ણ વાર્તા' રિલીઝ કરવામાં આવી છે.

8. it has been described by some as“fraud on an epic scale” and, now, the“full story” of mukhtar ablyazov has been put in print.

9. માલમ મુખ્તાર, નાઇજીરીયામાં કુરાનના વિદ્વાન, તેમના સમુદાયમાં જન્મના અંતરની કથા અને સમજને બદલવા માટે કામ કરી રહ્યા છે.

9. malam mukhtar, a scholar of the qu'ran in nigeria, works to change the narrative and understanding of child birth spacing in his community.

10. મુખ્તાર અને તેની પત્નીને બેઇજિંગ જતી પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સની ફ્લાઇટમાં બેસતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેમના નામ વિદેશ પ્રવાસ પર પ્રતિબંધિત લોકોની યાદીમાં હતા.

10. mukhtar and his wife were prevented from boarding a pakistan international airlines flight to beijing as his name was on a list of people barred from travelling abroad in the.

11. તેમણે બ્રિટિશ નિયંત્રણથી સ્વતંત્ર સંસ્થા વિકસાવવા માટે ભારતીય રાષ્ટ્રવાદીઓ હકીમ અજમલ ખાન, મુખ્તાર અહમદ અન્સારીએ સ્થાપેલી યુનિવર્સિટી, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયાનો શિલાન્યાસ કર્યો.

11. he laid the foundation stone of the jamia millia islamia, a university founded by indian nationalists hakim ajmal khan, mukhtar ahmed ansari to develop an institution independent of british control.

12. ઉત્તર ભારતના રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં, ભૂતપૂર્વ ગેંગસ્ટર ડોન મુખ્તાર અંસારી પાંચ વખત રાજ્ય વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા, જોકે તેમની સામે હત્યા સહિતના 40 થી વધુ ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હતા.

12. in uttar pradesh state in northern india, former mafia don mukhtar ansari has been elected to the state assembly five times despite more than 40 criminal cases pending against him, including murder.

13. ઉત્તર ભારતના રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં, ભૂતપૂર્વ ગેંગસ્ટર ડોન મુખ્તાર અંસારી પાંચ વખત રાજ્ય વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા, જોકે તેમની સામે હત્યા સહિતના 40 થી વધુ ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હતા.

13. in uttar pradesh state in northern indian, former mafia don mukhtar ansari has been elected to the state assembly five times despite more than 40 criminal cases pending against him, including murder.

14. શ્રમ પ્રધાન મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીએ મંગળવારે કહ્યું કે કોંગ્રેસે "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાત" બનવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ કારણ કે આવા "અજ્ઞાન વિશ્લેષકો" નું વિશ્લેષણ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ બનાવે છે.

14. union minister mukhtar abbas naqvi on tuesday said the congress should not try to become an"international expert on national security" because the analysis of such"ignorant analysts" worsens the situation.

15. મુસ્લિમ સમાજનો બીજો વર્ગ, ખાન અબ્દુલ ગફાર ખાનની આગેવાની હેઠળ, ડૉ. મુખ્તાર અહેમદ અંસારી અને મૌલાના આઝાદ માનતા હતા કે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં ભાગ લેવો એ તમામ મુસ્લિમોની દેશભક્તિની ફરજ છે.

15. another section of muslim society, led by khan abdul ghaffar khan, dr. mukhtar ahmed ansari and maulana azad felt that participation in the indian independence movement and the indian national congress was a patriotic duty of all muslims.

16. મુસ્લિમ સમાજનો બીજો વર્ગ, ખાન અબ્દુલ ગફાર ખાનની આગેવાની હેઠળ, ડૉ. મુખ્તાર અહેમદ અંસારી અને મૌલાના આઝાદ માનતા હતા કે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસમાં ભાગ લેવો એ તમામ મુસ્લિમોની દેશભક્તિની ફરજ છે.

16. another section of muslim society, led by khan abdul ghaffar khan, dr. mukhtar ahmed ansari and maulana azad felt that participation in the indian independence movement and the indian national congress was a patriotic duty of all muslims.

mukhtar

Mukhtar meaning in Gujarati - This is the great dictionary to understand the actual meaning of the Mukhtar . You will also find multiple languages which are commonly used in India. Know meaning of word Mukhtar in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2023 GoMeaning. All rights reserved.