Tehsil Meaning In Telugu

సాధారణ ఉదాహరణలు మరియు నిర్వచనాలతో Tehsil యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని తెలుసుకోండి.

17008

తహసీల్

నామవాచకం

Tehsil

noun

నిర్వచనాలు

Definitions

1. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఒక పరిపాలనా ప్రాంతం.

1. an administrative area in parts of India.

Examples

1. ప్రతి తహసీల్ సాధారణంగా 200 మరియు 600 గ్రామాల మధ్య ఉంటుంది.

1. each tehsil usually comprises between 200-600 villages.

2

2. ఈ తహసీల్‌లో మొత్తం 179 గ్రామాలు ఉన్నాయి.

2. there are total 179 villages in this tehsil.

1

3. ప్రతి పట్టణం మరియు నగరం లేదా తహసీల్‌లో కుటుంబ న్యాయస్థానం ఉంటుంది.

3. every town and city or tehsil has court of family judge.

1

4. అది ఒక తహసీల్.

4. it is a tehsil.

5. బహోరిబంద్ తహసీల్ యొక్క స్థానం బహోరిబంద్ నగరం.

5. bahoriband tehsil headquarters is bahoriband town.

6. ఈ ఉపవిభాగాలు వివిధ తహసీల్‌లు లేదా తాలూకాలుగా విభజించబడ్డాయి.

6. these subdivisions are divided into various tehsils or talukas.

7. భారతదేశంలో దాదాపు 4,500 తహసీల్‌లు ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని చాలా పెద్దవి.

7. there are about 4,500 tehsils in india, some of which are pretty sizeable.

8. ఇప్పుడు మీరు రేషన్ కార్డు కార్యాలయానికి లేదా తహసీల్ కార్యాలయానికి చాలాసార్లు వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు.

8. now, you do not need to go to the ration card office or tehsil office several times.

9. ఇక్కడ, దరఖాస్తుదారులు 'రాష్ట్రం', 'జిల్లా', 'తహసీల్/తాలూక్' మరియు 'గ్రామ పంచాయతీ'ని ఎంచుకోవచ్చు.

9. here candidates can select the“state”,“district”,“tehsil/ taluk” and“gram panchayat”.

10. గోమర్ద అభయరణ్య 60 కిమీల దూరంలో సారంగడ్ తహసీల్ వద్ద ఉంది. జిల్లా కేంద్రానికి చెందినది.

10. gomarda abhayaranya situated in sarangarh tehsil 60 kms. from the district headquarters.

11. బ్రిటీష్ పరిపాలన జిల్లాలను కలిగి ఉంది, వీటిని తాలూకాలు లేదా తాలూకాలుగా విభజించారు.

11. british administration consisted of districts, which were divided into tehsils or taluks.

12. పాత తహసీల్ రోడ్డులో ఉన్న హనుమాన్ ఆలయాన్ని మంగళవారాలు మరియు శనివారాల్లో వేలాది మంది ప్రజలు సందర్శిస్తారు.

12. hanuman temple situated on old tehsil road is visited by thousands on tuesdays and saturdays.

13. వినియోగదారులు కార్యనిర్వాహకుడిని కాల్ చేయవచ్చు మరియు వారి గ్రామం/స్థలం/జిల్లా/తహసీల్ చిరునామాను వారికి ఇవ్వవచ్చు.

13. the users can call the executive and can give them their village/ location/ district/ tehsil address.

14. సైట్లలో 372 రేషన్ దుకాణాలు, 285 ఎరువుల దుకాణాలు మరియు బుద్గాంలో 13 రెవెన్యూ కార్యాలయాలు (తహసీల్) ఉన్నాయి.

14. the places include 372 ration shops, 285 fertilizer shops and 13 revenue(tehsil) offices across budgam.

15. తహసీల్ నౌషేరాలో కృత్రిమ శిబిరాన్ని నిర్వహించాలి మరియు రాజౌరిలో పునరావాస కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాలి.

15. a prosthesis camp should be organized in tehsil naushera and a rehabilitation centre should be opened in rajouri.

16. పంచాయతీ బ్లాక్/పంచాయత్ సమితి తహసీల్ లేదా తాలూకా గ్రామాల కోసం పని చేస్తుంది, వీటిని కలిసి అభివృద్ధి బ్లాక్ అని పిలుస్తారు.

16. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

17. పంచాయతీ బ్లాక్/పంచాయత్ సమితి తహసీల్ లేదా తాలూకా గ్రామాల కోసం పని చేస్తుంది, వీటిని కలిసి అభివృద్ధి బ్లాక్ అని పిలుస్తారు.

17. block panchayat/panchayat samiti works for the villages of the tehsil or taluka that together are called a development block.

18. 1801లో బస్తీ తహసీల్ స్థానంగా మారింది మరియు 1865లో ఇది కొత్తగా సృష్టించబడిన జిల్లా స్థానంగా ఎంపిక చేయబడింది.

18. in 1801, basti became the tehsil headquarters and in 1865 it was chosen as the headquarters of the newly established district.

19. తహసీల్ ఘర్సానా ప్రధాన కార్యాలయం రావ్లా మండి నుండి 30 కి.మీ దూరంలో ఉన్నందున రావ్లా మండిలో ఉప తహసీల్‌కు డిమాండ్ చాలా రెట్లు పెరిగింది.

19. the demand for sub-tehsil at rawla mandi has been raised many times because tehsil headquarters gharsana is 30 km from rawla mandi.

20. ల్యాల్‌పూర్ జిల్లాలోని (ప్రస్తుతం ఫైసలాబాద్) తహసీల్ జరన్‌వాలాలో గంగా రామ్ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని, గుర్రపు ఘోడా రైలును నిర్మించాడు.

20. in tehsil jaranwala of district lyalpur(now faisalabad), ganga ram built a unique travelling facility, ghoda train horse pulled train.

tehsil

Tehsil meaning in Telugu - This is the great dictionary to understand the actual meaning of the Tehsil . You will also find multiple languages which are commonly used in India. Know meaning of word Tehsil in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2023 GoMeaning. All rights reserved.