Twerk Meaning In Gujarati

સરળ ઉદાહરણો અને વ્યાખ્યાઓ સાથે Twerk નો વાસ્તવિક અર્થ જાણો.

11828

twerk

ક્રિયાપદ

Twerk

verb

વ્યાખ્યાઓ

Definitions

1. લોકપ્રિય સંગીત પર લૈંગિક ઉત્તેજક રીતે નૃત્ય કરવું જેમાં હિપ હલનચલન અને નીચી, બેસવાની મુદ્રા સામેલ છે.

1. dance to popular music in a sexually provocative manner involving thrusting hip movements and a low, squatting stance.

Examples

1. હવે મને ખબર છે કે "ટ્વર્કિંગ" શું છે.

1. i now know what“twerking” is.

3

2. ઇબોની ટીન વર્કિંગ.

2. ebony teen twerking.

1

3. ગોરી છોકરી ટ્વર્કિંગ 2.

3. white girl twerking 2.

1

4. Twerking ટીન BBC સવારી.

4. twerking teen rides bbc.

1

5. મારા ચહેરા પર થાઈ twerking.

5. thai twerking on my face.

1

6. શું તમે ક્યારેય મને ટર્કિંગ કરતો જોઈ શકશો?

6. could i ever see myself twerking?

1

7. જ્યાં સુધી તેઓ તેમની દીકરીઓને આ ગીત સાંભળતા ન પકડે ત્યાં સુધી રાહ જુઓ

7. just wait till they catch their daughters twerking to this song

1

8. તે નેબ્રાસ્કા છે, તેથી ટ્વર્કિંગ હંમેશા એક પંચ પેક કરે છે.

8. it's nebraska, so twerking still packs a punch.

9. લેટિના ટ્રાન્સ હોટી તેના બિગબૂટીને ટ્વર્ક કરે છે.

9. latina she-male bombshell twerking her bigbooty.

10. પિગ ટ્વર્કિંગના વીડિયો સાથે સ્પર્ધા કરવી મુશ્કેલ છે.

10. it's hard to compete with videos of twerking hogs.

11. તેણીની સાવકી પુત્રીને લંબાવવામાં વિલંબ કરવા બદલ તેણીના સાવકા પિતાને ઠપકો આપે છે.

11. rebuke stepdad extend b delay his stepdaughter twerking.

12. આ ટ્રેનર તેના ગ્રાહકોને ટ્વર્કિંગ દ્વારા વજન ઘટાડવા માટે પ્રેરિત કરે છે

12. This Trainer Inspires His Clients to Lose Weight By Twerking

13. ટ્વર્કિંગે "લેક્સ્ટવર્કઆઉટ" જેવા ફિટનેસ પ્રોગ્રામને પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, જે ટ્વર્ક આધારિત ડાન્સ વર્કઆઉટ રૂટિન છે.

13. twerking has even spurred fitness programs like“lextwerkout”, a dance fitness routine based on twerking.

14. 2015ના માફીનાં વ્લોગમાં, જોન્સ યુવા ચાહકોને તેને ટ્વર્કિંગ વીડિયો મોકલવા કહેતો હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા પછી, તેણે કહ્યું કે તે ક્યારેય તેનાથી આગળ વધ્યો નથી.

14. in a 2015 apology vlog, after reports emerged of jones asking young fans to send him twerking videos, he claimed it never went further than that.

15. અંતે એવા ઘણા નૃત્યો છે જે આસ્થાવાનો માટે યોગ્ય નથી, ઉદાહરણ તરીકે ટ્વર્ક, જેમણે તેમના જીવન અને ખાસ કરીને તેમના શરીર સાથે ભગવાનનો મહિમા કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

15. in the end, there is a lot of dancing that is inappropriate for believers, twerking for example, who should be seeking to glorify god with their lives and especially with their bodies.

16. યુટ્યુબ પર પોસ્ટ કરેલા એક વ્લોગમાં તેણીના અનુભવનું વર્ણન કરતા, ભૂતપૂર્વ ચાહક કે જેમણે જોન્સ તરફથી તેના 2015ના માફીના વિડિયો પહેલાં ટ્વર્કિંગ વીડિયો માટે પૂછતા સંદેશા મેળવ્યા હતા જ્યારે તેણી 14 વર્ષની હતી.

16. describing her experience in a vlog also posted to youtube, one former fan she had received messages from jones asking her for twerking videos prior to his 2015 apology video when she was 14-years-old.

17. યુટ્યુબ પર પોસ્ટ કરેલા એક વ્લોગમાં તેણીના અનુભવનું વર્ણન કરતા, ભૂતપૂર્વ ચાહક કે જેમણે જોન્સ તરફથી તેના 2015ના માફીના વિડિયો પહેલાં ટ્વર્કિંગ વીડિયો માટે પૂછતા સંદેશા મેળવ્યા હતા જ્યારે તેણી 14 વર્ષની હતી.

17. describing her experience in a vlog also posted to youtube, one former fan she had received messages from jones asking her for twerking videos prior to his 2015 apology video when she was 14-years-old.

twerk

Twerk meaning in Gujarati - This is the great dictionary to understand the actual meaning of the Twerk . You will also find multiple languages which are commonly used in India. Know meaning of word Twerk in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2023 GoMeaning. All rights reserved.